Polski producent mebli ekskluzywnych do salonu i sypialni

Polski producent mebli do sypialni i salonu

Polski producent mebli do sypialni i salonu

Zwroty

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta,
o świadczenie usług, 

– jeśli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, 

– jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

– w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; 

– jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, 

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,

– jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, zawartej w drodze aukcji publicznej, i o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, 

– jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy – formularza zwrotu, dostępnego na stronie internetowej,  co jednak nie jest obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić podlegające zwrotowi Towary w oryginalnym opakowaniu, musi posiadać oryginalne etykiety, instrukcję montażu, oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia. Towar nie może być zwrócony, jeżeli był już montowany. Zwrot Towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów.

Konsument powinien wysłać zwracany Produkt do Sprzedawcy Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki powinny zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar należy wysłać na adres: AAAA Sp. z o.o., Orzechówka 274, 36-220 Jasienica Rosielna. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.

Zwrot płatności zostanie dokonany w terminie 14 dni od otrzymania Produktu.

Zwracane Towary będą oceniane pod względem braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania. W przypadku ww. uchybień Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego Produktu.

Zwracany Produkt powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu W takim przypadku Sprzedawca może zwrócić Kupującemu kwotę wartości Produktu , ale obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Produktu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.

Klient nie posiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec tych Klientów nieposiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie usług przez Sprzedawcę odbyło się za wynagrodzeniem.