Polski producent mebli ekskluzywnych do salonu i sypialni

Polski producent mebli do sypialni i salonu

Polski producent mebli do sypialni i salonu

Regulamin strony internetowej aaaameble.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej na stronie internetowej pod adresem www.aaaameble.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez spółkę AAAA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Orzechówce usług drogą elektroniczną.

I. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów lub Usług) dostępny pod www www.aaaameble.pl., za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Sprzedawca – AAAA Sp. z o.o. numer NIP 686-168-49-19, zwany również Sprzedającym lub Sklepem.

Sklep działa w Internecie pod adresem aaaameble.pl.

Adres pocztowy Sklepu: Orzechówka 274, 36-220 Jasienica Rosielna.

Adres e-mail: kontakt@aaaameble.pl bwa@aaaa24.eu

Numer telefonu: +48 535 925015, +48 664 712 512

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Konsument – Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

Koszyk – narzędzie systemowe ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.

Produkty i Usługi – towary i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę w tym towary nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta.

Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.

Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia

Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

Umowa – umowa sprzedaży Produktów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy AAAA Sp. z o.o. a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego lub telefonicznie.

II. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).

Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Produktami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Produktów i Usług.

Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Produktów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).

W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych.
Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji Regulaminu Sklepu pod adresem www.aaameble.pl raz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną.

III. Oferta o produktach w sklepie

Informacje o oferowanych przez Sklep do sprzedaży Produktach i Usługach zamieszczone są na stronie www.aaaameble.pl  informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Produktów i Usług.

Prezentowana treść na wszystkich stronach Sklepu, a w szczególności opisy, specyfikacje i ceny produktów, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksy Cywilnego. Prosimy o zgłaszanie znalezionych błędów na adres kontakt@aaaameble.pl

Na niektórych zdjęciach produktów, w celu lepszego zaprezentowania oferowanego produktu, widoczne są dodatkowe elementy, które nie należą do zestawu i tym samym nie podlegają sprzedaży.

Kolory rzeczywiste mebli (np. kolory tkanin, odcienie kolorów drewna, stopnie połysku powierzchni etc.) mogą odbiegać od tych, które prezentowane są w sklepie – w zależności od rodzaju rozdzielczości wyświetlaczy urządzeń, na których są oglądane. Wynika to z ograniczeń techniki zapisu cyfrowego obrazu.

Ostateczne wymiary mebli mogą odbiegać od deklarowanych o około +/- 3%.

Opis techniczny Produktu może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie, o kontakt ze Sprzedawcą.

Zamówienie może dotyczyć tylko Produktów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronach internetowych Sklepu. Składając zamówienie Klient dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu czyni to poprzez dodanie towaru do Koszyka (akceptując w ten sposób wskazane powyżej dane). Klient jest zobowiązany do wskazania liczby sztuk zakupywanego towaru, w innym wypadku domyślnie zostanie uznane, że zamawia 1 sztukę.

Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn.

Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Produktów i Usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów zamówionych przed datą dokonania zmiany.

Wszystkie ceny Produktów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek VAT.

Dostawa zamówienia na terenie Polski jest darmowa. 

Wysyłka Produktów oferowana jest na terenie Polski, z tego względu Sklep nie podaje informacji o podatkach i opłatach (w tym opłatach celnych) oraz kosztach wysyłki poza granice Polski.

Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art.43b ust 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta. Ewentualne wady Produktów(w tym stanowiące przesłankę obniżki) są opisane.

IV. Zamówienia
Stronami umowy sprzedaży Produktów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.

Zamówienia Klientów są przyjmowane przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie www.aaaameble.pl ) po przejściu całej procedury składania Zamówienia.

Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, o ile nie wystąpią ograniczenia techniczne).

Telefonicznie pod numerem telefonu tel. kom. +48 535 925 015, +48 664 712 512

Drogą e-mail na adres kontakt@aaaameble.pl, bwa@aaaa24.eu

Umowa sprzedaży Produktów i Usług zawierana jest w języku polskim.

Umowa sprzedaży Produktów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.

V. Procedura składania zamówienia

Zakupu Produktu można dokonać, rejestrując się na stronie sklepu internetowego poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakupu można dokonać także bez konieczności rejestracji.

Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, (w przypadku nie posiadania konta dane kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania konta dane zostaną pobrane automatycznie) wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, w innym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane ze względu na niemożność dostarczenia towaru.

Zamówienia można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub dokonać ich telefonicznie dzwoniąc pod numer tel. kom. +48 535 925 015, +48 664 712 512.

Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sklep formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.

Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.

VI. Potwierdzanie zamówień

W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów niniejszego Regulaminu otrzymane przez Sklep zamówienie, zostanie potwierdzone przez Sklep automatycznie w dniu jego złożenia.

Potwierdzenie przez Sklep złożenia zamówienia następuje pocztą elektroniczną na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z potwierdzeniem zamówienia Klient otrzymuje na wskazany adres mailowy regulamin świadczenia usług wraz z załącznikami.

Dokonanie przez Sklep potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w pkt 2 i akceptacja przez klienta regulaminu wraz z załącznikami jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot, cena i dane kupującego) oraz Regulaminem i załącznikami (w którym określone są uprawnienia stron oraz dane sprzedającego).

Zamówienie, którego z jakiejkolwiek przyczyny nie uda się potwierdzić w określonym w pkt 1 i 2 terminie i trybie, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.

VII. Formy płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1. Płatność online,

a) szybki przelew elektroniczny

b) płatności kartą płatniczą

c) błyskawiczne płatności Blik 

Płatność online odbywa się za pośrednictwem IMoje Dokładny opis możliwych sposobów płatności określony jest na stronie internetowej imoje.pl

Usługa IMoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459

2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Rzeszowie PL 96 1050 1562 1000 0090 3038 6677. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

3. Płatność za pobraniem przy odbiorze. W przypadku wyboru metody za pobraniem przy odbiorze – dodatkowa opłata za tę usługę wynosi 30 zł.

W przypadku wyboru produktów pod zamówienie wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia, pozostała wpłata winna być dokonana przed dokonaniem dostawy towaru. 

Zaliczkę należy wpłacić na numer konta ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Rzeszowie PL 96 1050 1562 1000 0090 3038 6677.

W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w pkt 1 powyżej warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.

Sklep na żądanie Klienta wystawia faktury VAT.

VIII. Czas realizacji zamówienia i dostawa

Czas realizacji zamieniania to czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej celem dostarczenia do Klienta. Liczy się go od dnia odnotowania zapłaty za towar, a w przypadku płatności za pobraniem, potwierdzenia zamówienia przez Klienta.

Czas realizacji zamówień produktów dostępnych na magazynie wynosi 24 godziny. 

Czas realizacji zamówień produktów wykonywanych pod zamówienie wynosi od 14 do 21 dni.  W pojedynczych przypadkach czas ten wynieść może do 35 dni.

Produkty zostaną dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Klient nie może odebrać zamówionego towaru w siedzibie sklepu.

Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży wraz z regulaminem i załącznikami.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

W przypadku większych zamówień, Sklep zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w osobnych partiach. O powyższym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

Po przekazaniu ww. informacji klient będzie miał prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia bądź wyrazić zgodę na zaproponowane warunki.

Dostawa zamówienia na terenie Polski jest darmowa. 

Dostawa poza granice Polski (na terenie Europy), uzgadniana jest indywidualnie z Biurem Obsługi Klienta, Numer telefonu: +48 535 925015, +48 664 712 512.

IX. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta,
o świadczenie usług, 

– jeśli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; 

– jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, 

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, 

– jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, zawartej w drodze aukcji publicznej, i o dostarczanie treści cyfrowych, 

– które nie są zapisane na nośniku materialnym, 

– jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy – formularza zwrotu, dostępnego na stronie internetowej,  co jednak nie jest obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić podlegające zwrotowi Towary w oryginalnym opakowaniu, musi posiadać oryginalne etykiety, instrukcję montażu, oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia. Towar nie może być zwrócony, jeżeli był już montowany. Zwrot Towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów.

Konsument powinien wysłać zwracany Produkt do Sprzedawcy Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki powinny zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar należy wysłać na adres: AAAA Sp. z o.o., Orzechówka 274, 36-220 Jasienica Rosielna. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.

Zwrot płatności zostanie dokonany w terminie 14 dni od otrzymania Produktu.

Zwracane Towary będą oceniane pod względem braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania. W przypadku ww. uchybień Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego Produktu.

Zwracany Produkt powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu W takim przypadku Sprzedawca może zwrócić Kupującemu kwotę wartości Produktu, ale obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Produktu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.

Klient nie posiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec tych Klientów nieposiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie usług przez Sprzedawcę odbyło się za wynagrodzeniem.

X. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.

Reklamację można złożyć na adres e-mail bwa@aaaa24.eu za pomocą formularza reklamacji dostępnego na stronie oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
Zgłaszając reklamację, Klient powinien podać: swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu), nazwę reklamowanego Produktu , przedstawić dowód zakupu Produktu w Sklepie internetowym (np. paragon, faktur VAT, potwierdzenie płatności kartą), datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonej wady i swojego żądania.

W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Klienta o przesłanie na koszt Sprzedawcy kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.

W przypadku uznania reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

Reklamacji nie podlegają w szczególności uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru, uszkodzenia wynikłe z zużywania się Produktu, Produkty używane niezgodnie z ich przeznaczeniem, wygoda towaru.

Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

XI. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami

Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

XII. Zasady promocji

Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.

Promocje nie łączą się ze sobą (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

Strona internetowa aaaameble.pl ma zainstalowany moduł, który automatycznie zapisuje zmiany cen oraz informuje klienta o najniższej cenie w ciągu ostatnich 30 dni. Moduł spełnia wymagania dyrektywy Omnibus. 

XIII. Gwarancja

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas trwania ochrony gwarancyjnej wynosi 24 miesiące i liczy się od daty zakupu nowych wyrobów przez nabywcę.

Gwarant odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych meblach, o ile wyrób był używany zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach.

Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego dowodu zakupu.

Za usługę gwarancyjną uznaje się wykonanie przez gwaranta bezpłatnych napraw specjalistycznych mających na celu usunięcie wady mebla.

XIV. Rejestracja w serwisie

Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „Rejestracja w serwisie”, dostępnego w zakładce “Moje konto”, pod adresem
a) imienia,
b) nazwiska,
c) adresu e-mail,
d) hasła (oraz powtórzenia hasła),
e) telefonu,
g) potwierdzenia zapoznania się Polityką bezpieczeństwa i z niniejszym Regulaminem oraz akceptacji ich treści.

Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.

Aby uaktywnić założone Konto, należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu Konto pozostanie nieaktywne.

Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedawcy (kontaktując się w dowolny sposób).

Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.

Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.

Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
a) dokonywanie zakupów,
b) śledzenie statusu złożonych Zamówień,
c) przeglądanie archiwalnych Zamówień,
d) modyfikowanie danych rejestracyjnych,
e) przypomnienie hasła,
f) śledzenie oferty Sklepu Internetowego,
g) korzystanie z funkcjonalności „Towary obserwowane”.

Bez konieczności zakładania Konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter).

Sprzedawca może usunąć Konto Klienta, który:
a) narusza niniejszy Regulamin,
b) podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
c) podał przy składaniu Zamówienia nieprawdziwe dane,
Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:
a) jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją “adresat nieznany”, “adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,
b) dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej,
c) w przypadku usunięcia Konta, wszelkie złożone Zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klient odszkodowania.

XV. Reklamacje dotyczące działania Sklepu

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego do Sprzedawcy.
Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e-mail bwa@aaaa24.eu oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

XVI. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania zamówienia, jest Sprzedawca.

Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratora lub odbiorców danych oraz calach, na które Klient wyraził zgodę.

Administrator zwraca szczególną uwagę na sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych Klienta oraz wypełnia wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO.

Podanie przez Klienta danych osobowych odpowiednio w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zarejestrowanie Konta lub złożenie zamówienia w Sklepie nie są możliwe.

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookie, zostały zawarte w utworzonej przez Administratora Polityce prywatności.

XVII. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014, poz. 827 z poźn. zm.).

Klient składając Zamówienie zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Produktów i Usług oferowanych przez Sklep.

Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.

Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

Sklep Internetowy, jak i wszystkie usługi świadczone na stronie internetowej w zakresie osób fizycznych, kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.
Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem – sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.

Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Wszystkie Umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.

Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. wskazujemy:
a) łącze elektroniczne do internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Załącznikami do Regulaminu są: 

a. wzór Formularza reklamacji (Załącznik nr 1)
b. wzór Formularza zwrotu (Załącznik nr 2).

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.